psychomotorische therapie >> info >> privacy

 

Privacy waarborging bij Al Doende

 

CLIENT PRIVACY

Voor een goede behandeling (therapie) of begeleiding /ambulante hulp is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend of begeleidend therapeut/hulpverlener, een dossier aanleg. Het door mij aangelegde dossier van u, bevat aantekeningen over door u aangegeven persoonlijke psychische en/of medische situatie eventuele gegevens over mogelijk eerder of elders uitgevoerde onderzoeken, behandelingen en/of begeleidingen. Ook worden in uw dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling/begeleiding noodzakelijk zijn. Dit kan bij therapie bijvoorbeeld informatie zijn van een andere zorgverlener, die ik slechts met uw expliciete toestemming kan opvragen. U heeft met betrekking tot uw dossier recht op inzage, aanpassing en vergetelheid.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer:

  • Een zorgvuldige omgang met uw persoonlijke, situationele, psychische en/of medische gegevens;
  • Een gedegen aanpak zodat dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut/begeleider heb ik als enige, naast eventuele stagiaires, toegang tot de gegevens in uw dossier.

 

BEROEPSGEHEIM

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

                                                              

GEBRUIK DOSSIER GEGEVENS

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden. Ook dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming voor:

  • Het informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een doorverwijzing naar een andere behandelaar.
  • In het geval van eventuele waarneming tijdens mijn afwezigheid.
  • Eventuele andere redenen waarbij ik gebruik wil maken van uw gegevens.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zie het onderstaande over ‘privacy op de factuur’, zodat ik uw factuur kan opstellen.

Uitzondering: Intervisie-/supervisie, zonder uw toestemming= een geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 

BEWAARTERMIJN

De gegevens in uw cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

 

PRIVACY OP DE FACTUUR 

Op de factuur die u ontvangt staan gegevens vermeld die door de zorgverzekeraar (declaratie mogelijkheid) of de opdrachtgever gevraagd worden. Dit betreft uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de data van de consulten met een korte omschrijving van de behandeling/begeleiding, zoals bijvoorbeeld    ‘sessie psychomotorische therapie’,  ‘begeleiding’ en de kosten van het consult of traject. De facturen worden digitaal gemaakt via Praktijkdata.nl

Overige:

Op deze website worden alleen functionele cookies gebruikt. Ik gebruik geen nieuwsbrieven, dus u ontvangt geen ongevraagde mail van mij.